Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti SOLIDA, spol. s r.o.

I.

Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran kupních smluv (včetně rámcových kupních smluv) uzavřených se společností SOLIDA, spol. s r.o., IČ: 492 85 271, se sídlem Semanínská 213, 560 02 Česká Třebová, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4409, bankovní spojení: CZK: 2110 587 104 / 2700, EUR: 2110 587 112 / 2700 jako prodávajícím (dále jen prodávající)
 
1.2 Nebude-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, budou se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP), které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

II.

Uzavření smlouvy, dodání a odebrání zboží

2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy s kupujícím je odeslání objednávky kupujícím, a to buď na e-mailovou adresu info@solida.cz nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky pověřeným pracovníkem prodávajícího. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem nebo telefonicky na kupujícím sdělené kontaktní údaje a v případě potvrzení objednávek ze strany obchodních zástupců prodávajícího rovněž ústně při osobním jednání. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody nebo z důvodů dle příslušných právních předpisů.
 
2.2 Zboží je v případě akceptace objednávky a v závislosti na způsobu úhrady kupní ceny zboží dodáno kupujícímu obvykle nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. V případech, kdy lze očekávat, že lhůta doručení bude delší, prodávající informuje o takové skutečnosti kupujícího spolu s potvrzením objednávky.
 
2.3 V případě, že je objednávka učiněna kupujícím nejpozději do 12 hod. příslušného dne, vyvine prodávající maximální úsilí k tomu, aby k potvrzení objednávky a expedici zboží došlo téhož dne, a to s přihlédnutím ke sjednanému způsobu úhrady kupní ceny zboží. V případě objednávek doručených po 12 hod. příslušného dne jsou potvrzení objednávky a expedice zboží realizovány s přihlédnutím ke sjednanému způsobu úhrady kupní ceny zboží následující pracovní den. Do lhůty pro dodání zboží se nepočítají dny volna a svátky. V případě, že prodávající nebude akceptovat objednávku kupujícího, sdělí tuto informaci kupujícímu ve výše uvedených lhůtách.
 
2.4 Kupující je oprávněn provést osobní odběr zboží a to na adrese, kterou mu prodávající sdělí poté, co prodávající uvědomí kupujícího, že zboží je připraveno k odběru. Při osobním odběru zboží potvrdí kupující prodávajícímu dodací list prokazující řádné převzetí zboží. Kupující je povinen při osobním odběru zkontrolovat stav zboží. Převzetím zboží kupující souhlasí s tím, že v době předání zboží neneslo zjevné známky vad ani poškození. Zjevné vady, které nebudou oznámeny nejpozději při předání zboží, není možné reklamovat.
 
2.5 Zboží lze dodat kupujícímu i odesláním prostřednictvím třetí osoby určené prodávajícím. Má –li prodávající věc odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 
2.6 Při převzetí zboží od smluveného dopravce je kupující povinen obal zásilky neprodleně, ještě za přítomnosti řidiče dopravce, zkontrolovat. V případě jakýchkoli známek poškození obalu je kupující povinen sepsat reklamaci přímo s dopravcem a zásilku nepřebírat. Kupující je téhož dne povinen prokazatelně informovat prodávajícího a sdělit, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. S ohledem na konkrétní okolnosti prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky, bude-li prokázáno zavinění na straně prodávajícího.
 
2.7 Za prodlení s dodáním zboží nese odpovědnost prodávající pouze tehdy, prokáže-li se jeho zavinění při odevzdání předmětného zboží dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci zejména prodlení při technických a logistických obtížích při přepravě apod. Prodávající nenese odpovědnost ani za jednání třetích osob.
 
2.8 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, kupující poskytne prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění, max. však 30 dnů. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
 
2.9 Dodání objednaného zboží lze učinit po částech. V případě dodání zboží po částech není kupující oprávněn odstoupit od celé kupní smlouvy v případě prodlení prodávajícího ohledně dodání části zboží .
 
2.10 Řádným dodáním zboží prodávajícím se rozumí dodání zboží ze strany prodávajícího ve specifikaci, množství a jakosti uvedené v kupní smlouvě. V případě dodání zboží v rámci několika dílčích dodávek se každá dílčí dodávka považuje za včasné a řádné plnění, pokud se uskuteční v souladu s podmínkami kupní smlouvy.
 
2.11 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže kupující bez zbytečného odkladu přebytečné množství zboží odmítne.
 
2.12 Prodávající si po uzavření kupní smlouvy vyhrazuje právo nejpozději následující pracovní den po uzavření kupní smlouvy odstoupit mlouvy v následujících případech:
 
a) prodávající zjistí, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží;

b) při vyčerpání skladových zásob;

c) v případě technické chyby systému objednávkového systému, přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží.

Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu příslušná částka vrácena.

III.

Platební podmínky

3.1 Kupní cena je splatná v souladu s kupní smlouvou, není-li sjednáno jinak.

3.2 Bez předchozí písemné dohody smluvních stran nelze na sjednanou kupní cenu započítávat jakékoli nároky vzniklé z kupní smlouvy.
 
3.3 Nedojde-li k zaplacení kupní ceny dle sjednaných podmínek v kupní smlouvě, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 
3.4 Úhrada kupní ceny ve splátkách je možná pouze po dohodě kupujícího s prodávajícím. Dostane-li se však kupující do prodlení se zaplacením jakékoliv sjednané splátky, stává se zbývající část kupní ceny okamžitě splatnou. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit případnou úhradu svých závazků, které má vůči kupujícímu a to až do úplného uhrazení dlužné částky kupujícím a dále si vyhrazuje právo dodávat zboží, pouze pokud bude kupní cena uhrazena přímo u prodávajícího v hotovosti.
 
3.5 Podkladem pro zaplacení kupní ceny zboží je faktura. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), kupní cena jednotlivého zboží, cena přepravného nebo poštovného, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Faktura může být kupujícímu doručena prostřednictvím elektronické pošty. Úroky z prodlení, event. jiné smluvní pokuty mohou být uvedeny na zvláštním dokumentu. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce.
 

3.6 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží jedním z těchto způsobů:

a) dobírkou - v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravní služby. Částku (cena zboží + poštovné) předá kupující řidiči přepravní služby, který je povinen vydat kupujícímu potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (faktura) je zasílána e-mailem.

b) předem - bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího. Zálohová faktura je v tomto případě kupujícímu zaslána e-mailem. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena do 14 dnů od data vystavení, bude objednávka automaticky stornována.

c) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Faktura je zaslána e-mailem.

d) Platba v hotovosti při převzetí zboží na adrese sídla prodávajícího.
 
3.7 V kupní ceně zboží není zahrnuta doprava zboží. Ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně a to na základě smluvených podmínek v kupní smlouvě.

IV.

Nabytí vlastnického práva

4.1 K nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím dojde až po úplném zaplacení kupní ceny a veškerého příslušenství, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut, kupujícím. Za den platby se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího, za podmínky, že dojde k jejímu připsání na účet prodávajícího v průběhu řádné převodní doby.
 
4.2 Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci a v případě osobního odběru zboží okamžikem jeho vyzvednutí, nebo uskladněním dle čl. 5.1.

V.

Převzetí zboží

5.1 Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží třetí osobě, nebo nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu, nebo ve veřejném skladu. V takovém případě je však prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši skutečných nákladů na dopravu + 5 % z ceny neodebraného zboží.
 
5.2 Kupující je v rámci objednávky povinen sdělit prodávajícímu údaje nutné pro dodání zboží. Tyto údaje musí obsahovat způsob přepravy, místo určení (přesná adresa vč. PSČ) a další údaje (kontaktní osoba oprávněná k převzetí zboží a telefonní kontakt), zabezpečující řádné dodání zboží.

VI.

Vady zboží, záruční doba

6.1 Pokud není sjednána jiná jakost dodávaného zboží, dodává se zboží v jakosti vhodné pro obvyklý účel zboží.

 

 

 
6.2 Prodávající se zavazuje poskytnout záruku na předmět koupě, a to v souladu s ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu 24 měsíců. Po dobu záruky budou bezplatně závady způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu. Záruku lze uznat, pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem. Nebude-li se jednat o vadu, na kterou je poskytnuta prodávajícím záruka, hradí náklady spojené se zjištěním a odstraněním vad kupující.

Do záruky nespadají škody vzniklé:

  • běžným opotřebením, přetěžováním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo
  • zásahem neautorizovaného servisu,
  • nevhodným použitím nebo zanedbanou péčí o výrobek,
  • používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství.
Záruku nelze uplatnit pokud:
  • nebyla předložena faktura, nebo jiný daňový doklad,
  • nebyl dodržen návod k obsluze (za návod k obsluze je považován i montážní postup na webových stránkách dodavatele),
  • výrobek byl používán pro jiné než obvyklé účely.

 

6.3 V případě osobního odběru zboží počíná záruční doba běžet dnem odevzdání zboží kupujícímu a v případě dodání zboží prostřednictvím přepravní služby, předáním prvnímu dopravci do přepravy. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro vady, za které odpovídá prodávající.
 

6.4 Odpovědnost za vady se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. Vady zboží musí být oznámeny ihned po jejich zjištění.

 

 

 

 
6.5 Ohlášení vad musí mít písemnou formu. Kupující musí v reklamaci uvést číslo dodacího listu, faktury, číslo kupní smlouvy, popř. dalších dokladů, které má k dispozici a vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Kupující sdělí prodávajícímu, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo z vadného plnění zvolil.
 
6.6 Konečné posouzení, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající.
 
6.7 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech pak do 7 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady.

VII.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje kupující prodávajícímu (dále jen „správce“), dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na dobu nutnou ke splnění účelu, k němuž je souhlas udělen. Kupující je informován(a) o tom, že jeho osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení (je-li fyzická osoba), adresa (je-li fyzická osoba), místo podnikání (je-li podnikající fyzická osoba), telefonní číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, IČ a DIČ (je-li osoba, které bylo IČ a DIČ přiděleno) budou správcem zpracovány pro účely registrace a vyřízení objednávek zákazníků a dále budou pro evidenční účely uchovávány správcem, především za účelem zajištění budoucích obchodních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mu ze zákona o ochraně osobních údajů.

VIII.

Zvláštní ustanovení 

8.1 Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 
8.2 Smluvní strany ujednávají cenovou doložku v souladu s ust. § 2154 a násl. občanského zákoníku. Kupní cena se dodatečně upraví s přihlédnutím k výrobním nákladům prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran z cenové doložky zaniknou, neuplatní-li oprávněná strana svá práva u druhé strany bez zbytečného odkladu po dodání věci.
 
8.3 Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Smluvní strany ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.
 
8.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná v kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.

 

V České Třebové Dne 1.3.2019